Giften en legaten

Het vermogen van de KSJB is vooral opgebouwd uit het vermogen van de vereniging waaruit de KSJB is voortgekomen en van verkoop van onroerend goed. Daarnaast heeft de KSJB giften en legaten ontvangen.

Voelt u zich aangesproken door de doelstellingen van de KSJB, dan kunt u een bedrag doneren op rekeningnummer NL06 ABNA 0240 83 1470 ten name van de Katholieke Stichting Jongerenbelangen te Den Haag.

Wanneer u bij testament de KSJB wilt bedenken, dan kan de notaris de benodigde gegevens opvragen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De KSJB is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Hierdoor zijn giften en legaten aan de KSJB vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

ANBI gegevens

Fiscaal nummer / RSIN       41.67.685

Kamer van Koophandel:     41149123