Financieel

Staat van baten en lasten 2020
2020 2019
BELEGGINGSRESULTAAT
Renteopbrengsten (exclusief obligaties) 428 711
Renteopbrengsten obligaties 31,024 27,169
Gerealiseerde koersresultaten op obligaties -21,182 13,242
9,842 40,411
Ongerealiseerde koersresultaten op obligaties 32,914 57,922
Beleggingsresultaat op obligaties 42,756 98,333
Ontvangen dividenden 50,298 61,646
Gerealiseerde koersresultaten op aandelen -321,572 149,819
-271,274 211,465
Ongerealiseerde koersresultaten op aandelen 526,817 787,252
Beleggingsresultaat op aandelen 255,543 998,717
Totaal beleggingsresultaat 298,727 1,097,761
BEDRIJFSLASTEN
Lonen en salarissen 17,418 13,201
Afschrijvingen materiële vaste activa 701 700
Overige bedrijfskosten 107,584 94,772
Totaal bedrijfslasten -125,703 -108,673
VERSTREKTE GIFTEN -67,340 -63,395
ONTVANGEN GIFTEN 222 106,884
VERMOGENSMUTATIE 105,906 1,032,577
Het budget voor de giften 2020 was vastgesteld op een bedrag van € 100.000,-
In 2020 heeft het bestuur 14 projecten positief beoordeeld en financieel gesteund.