Financieel

Staat van baten en lasten 2017
2017 2016
BELEGGINGSRESULTAAT
Renteopbrengsten depositorekeningen 1.564 1.210
Renteopbrengsten obligaties    2.895   1.260
Gerealiseerde koersresultaten op obligaties    2.832 11.055
   5.727 12.815
Ongerealiseerde koersresultaten op obligaties  – 8.329   – 1.276
Beleggingsresultaat op obligaties –  2.602 11.539  
Ontvangen dividenden   53.344   59.489
Gerealiseerde koersresultaten op aandelen 219.511 -35.021
272.855   24.468
Ongerealiseerde koersresultaten op aandelen 132.183 367.475
Beleggingsresultaten op aandelen   405.038 391.943  
Valutakoersverschillen       1.038    12.749  
BELEGGINGSRESULTAAT   404.000 404.692  
Bedrijfslasten
Lonen en salarissen    15.764   17.591
Afschrijvingen op materiële vaste activa         350         570
Overige bedrijfskosten    99.526 114.345
-115.640 -132.506  
Ontvangen giften               0               0
VERSTREKTE GIFTEN –  59.624 –  44.095  
VERMOGENSMUTATIE   228.733  228.091

Het budget voor de giften 2017 is vastgesteld op € 100.000, 00. In 2017 heeft het bestuur 23 projecten positief beoordeeld en financieel gesteund.