Financieel

Staat van baten en lasten 2021
2021 2020
BELEGGINGSRESULTAAT
Renteopbrengsten (exclusief obligaties) 170 428
Renteopbrengsten obligaties 30.503 31.024
Gerealiseerde koersresultaten op obligaties -17.356 -21.182
13.147 9.842
Ongerealiseerde koersresultaten op obligaties -69.783 32.914
Beleggingsresultaat op obligaties -56.636 42.756
Ontvangen dividenden 39.349 50.298
Gerealiseerde koersresultaten op aandelen 146.851 -321.572
186.200 -271.274
Ongerealiseerde koersresultaten op aandelen 1.037.406 526.817
Beleggingsresultaat op aandelen 1.223.606 255.543
Totaal beleggingsresultaat 1.167.140 298.727
BEDRIJFSLASTEN
Lonen en salarissen 17.586 17.418
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.595 701
Overige bedrijfskosten 106.341 107.584
Totaal bedrijfslasten -125.522 -125.703
VERSTREKTE GIFTEN -61.350 -67.340
ONTVANGEN GIFTEN 0 222
VERMOGENSMUTATIE 980.268 105.906
Het budget voor de giften 2021 was vastgesteld op een bedrag van € 100.000,-
In 2021 heeft het bestuur 14 projecten positief beoordeeld en financieel gesteund.