Financieel

Staat van baten en lasten 2019
2019 2018
BELEGGINGSRESULTAAT
Renteopbrengsten (exclusief obligaties) 711 818
Renteopbrengsten obligaties 27.169 24.340
Gerealiseerde koersresultaten op obligaties 13.242 -12.341
40.411 11.999
Ongerealiseerde koersresultaten op obligaties 57.922 -2.370
Beleggingsresultaat op obligaties 98.333 9.629
Ontvangen dividenden 61.646 75.000
Gerealiseerde koersresultaten op aandelen 149.819 -90.635
211.465 -15.635
Ongerealiseerde koersresultaten op aandelen 787.252 -156.545
Beleggingsresultaat op aandelen 998.717 -172.180
Totaal beleggingsresultaat 1.097.761 -161.733
BEDRIJFSLASTEN
Lonen en salarissen 13.201 17.592
Afschrijvingen materiële vaste activa 700 686
Overige bedrijfskosten 94.772 104.148
Totaal bedrijfslasten -108.673 -122.426
VERSTREKTE GIFTEN -63.395 -42.228
ONTVANGEN GIFTEN 106.884 890
VERMOGENSMUTATIE 1.032.577 -325.497
Het budget voor de giften 2019 was vastgesteld op een bedrag van € 100.000,-
In 2019 heeft het bestuur 19 projecten positief beoordeeld en financieel gesteund.