Beleid

De KSJB draagt financieel bij aan (vernieuwende) activiteiten. Deze activiteiten dienen het lichamelijk, geestelijk en/of sociaal welzijn te bevorderen van jeugd/jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd.

Het bestuur stelt elk jaar het te besteden budget vast.

Er is geen geografische beperking, maar projecten in Nederland – vooral in de regio Haaglanden – genieten de voorkeur. In verband hiermee beoogt het bestuur contacten te leggen met en deel te nemen in netwerken binnen de regio Haaglanden om de KSJB meer bekendheid te geven.

Het bestuur toetst elke aanvraag aan de criteria waaraan deze moet voldoen. Indien gewenst wordt bij de aanvrager aanvullende informatie ingewonnen.

Uitgesloten zijn aanvragen betreffende exploitatiekosten, vakanties, stage of studiekosten.

Bij de aanvraag dienen de volgende documenten te worden bijgevoegd:

  • recente balans en staat van ontvangsten en uitgaven van de aanvragende organisatie;
  • de exploitatiebegroting na afronding van het project;
  • een nadere cijfermatige toelichting op het financieringstekort en de wijze¬†waarop dit tekort zal worden gefinancierd;
  • de vigerende statuten van de aanvragende organisatie;
  • een recent uittreksel uit het handelsregister van de aanvragende organisatie;
  • een lijst van de fondsen die voor hetzelfde project zijn benaderd;
  • een overzicht van reeds ontvangen toezeggingen.