Aanvragen

Criteria voor toewijzing van een aanvraag

Aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van de KSJB. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag moet betrekking hebben op een project of activiteit voor kinderen of jongeren danwel jong volwassenen woonachtig in Den Haag en omstreken.
 • De aanvraag moet betrekking hebben op het lichamelijk, geestelijk en/of sociaal welzijn van kinderen/jongeren waarvan de ontwikkeling ernstig bedreigd wordt.
 • De aanvraag/activiteit dient direct ten goede te komen aan de doelgroep.
 • Het moet gaan om eenmalige kosten.
 • Bij aanvragen moet duidelijk aangegeven zijn wat de aanvrager met het project wil bereiken en/of op welke wijze in de continuïteit voorzien zal worden.
 • De aanvrager moet helder aangeven waarom zij zelf niet over voldoende geldmiddelen beschikt voor het project.
 • De aanvraag dient voorafgaand aan het project te geschieden. Kosten achteraf worden niet vergoed.
 • De KSJB draagt niet bij aan exploitatiekosten.
 • De KSJB steunt geen vakanties, anders dan in haar samenwerkingsverband met het Jeugd Vakantieloket in Den Haag.
 • De KSJB verleent geen steun aan individuele personen.
 • De KSJB draagt niet bij aan fondsenvorming.

Wanneer het doel of de activiteit voldoet aan bovenstaande criteria, dan kan de aanvraag hier worden ingediend.

 Procedure

 • Aanvragen dienen online of schriftelijk te worden ingediend met de volgende gegevens:
 • recente balans en staat van ontvangsten en uitgaven van uw organisatie;
 • de vigerende statuten van de aanvrager;
 • een recent uittreksel uit het handelsregister van de aanvrager;
 • een nadere cijfermatige toelichting op het financieringstekort en de wijze waarop dit door de aanvrager zal worden gefinancierd;
 • een lijst van de fondsen die voor hetzelfde project zijn benaderd;
 • een overzicht van reeds ontvangen toezeggingen.Van het besluit wordt schriftelijk bericht.

Het bestuur behandelt een aanvraag in haar eerstvolgende vergadering. De geschatte doorlooptijd van een aanvraag is ongeveer drie maanden (nadat alle gegevens compleet zijn). Een aanvrager dient derhalve een ruime periode aan te houden tussen het indienen van de aanvraag en de begindatum van het project.

Bij een toekenning vraagt de KSJB om:

 • een voortgangsrapportage van het project;
 • een eindrapportage van het project;
 • een exploitatiebegroting na afronding van het project.

Bij een toekenning kunnen door KSJB aanvullende voorwaarden worden gesteld. In dat geval worden in het bericht van toekenning de aan de toekenning gestelde voorwaarden vermeld. Dit bericht moet door een statutair bevoegde bestuurder van de aanvrager voor akkoord worden ondertekend en aan de KSJB worden geretourneerd. Afhankelijk van de voorwaarden kan door de KSJB een voorschot worden verstrekt.

Bij een afwijzing wordt de aanvrager eveneens schriftelijk geïnformeerd. Tegen het afwijzingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Ga door naar het Aanvraagformulier.